Aktywności

Otwarta lista pojęć ekologicznych

StartForumSłowniczek ekologicznyOtwarta lista pojęć ekologicznych

 • Autor
  Posty
 • Marek
  Marek
  Aktywista
  Aktywista

  Agroekologia – dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
  Agrotechnika – zbiór metod i narzędzi wykorzystywanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
  Agroforestry – system produkcji rolnej, który łączy uprawy roślinne z hodowlą drzew w sposób zrównoważony.
  Analiza ryzyka ekologicznego – proces oceny wpływu działań człowieka na środowisko naturalne, w celu minimalizacji ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
  Agrochemia – nauka zajmująca się stosowaniem środków chemicznych w produkcji rolnej.
  Antropogeniczny – zjawiska, które są wywoływane lub wprowadzane przez człowieka do środowiska naturalnego.
  Agroekosystem – zespół elementów biotycznych i abiotycznych tworzących ekosystem rolniczy.
  Aplikacja – stosowanie konkretnych narzędzi lub technologii w celu ochrony środowiska naturalnego.
  Anemochoria – sposób rozprzestrzeniania się roślin za pomocą wiatru.
  Amelioracja – działania mające na celu poprawę jakości gleby, zmniejszenie jej zakwaszenia lub zwiększenie jej żyzności.
  Absorpcja – proces, w którym substancje chemiczne lub cząstki są wchłaniane przez glebę, rośliny lub organizmy żywe.
  Aeration – proces wprowadzania powietrza do gleby, który poprawia jej strukturę i umożliwia rozwój mikroorganizmów.
  Atrakcja krajobrazowa – wartość krajobrazowa, która przyciąga turystów i zachęca do ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego.
  Agroenergetyka – wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do produkcji rolnej.
  Agrochemikalia – substancje stosowane w produkcji rolnej, takie jak nawozy, pestycydy i herbicydy.
  Agrometeorologia – nauka zajmująca się badaniem wpływu warunków atmosferycznych na produkcję rolno-spożywczą.
  Abstrakcyjne pojęcie ekologiczne – pojęcie, które nie ma bezpośredniego odniesienia do zjawisk fizycznych lub biologicznych, ale opisuje ich oddziaływanie na środowisko.
  Albedo – zdolność powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego.
  Antropopresja – wpływ człowieka na środowisko naturalne.
  Agrofizyka – dziedzina nauki zajmująca się badaniem procesów fizycznych zachodzących w agroekosystemach

  misiek23
  misiek23

  Anaerobowa fermentacja – proces przemiany materii w warunkach braku tlenu, w wyniku którego powstaje biogaz.
  Akwakultura – hodowla organizmów wodnych, w tym ryb, krewetek czy skorupiaków.
  Agroekonomia – dziedzina nauki zajmująca się badaniem aspektów ekonomicznych związanych z produkcją rolno-spożywczą.
  Antropocen – epoka geologiczna, której charakterystyczną cechą jest wpływ człowieka na środowisko naturalne.
  Adaptacja klimatyczna – dostosowanie się do zmieniających się warunków klimatycznych w celu minimalizacji ryzyka.
  Acidobaza – parametr charakteryzujący kwasowość lub zasadowość środowiska.
  Antropogeniczny wpływ klimatyczny – wpływ człowieka na zmiany klimatu, w tym emisja gazów cieplarnianych.
  Agroinżynieria – dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem i implementacją systemów rolniczych.
  Agroekoturystyka – forma turystyki, która polega na zwiedzaniu terenów wiejskich i poznawaniu kultury oraz tradycji lokalnych społeczności.
  Aktywne transporty – forma transportu, która wykorzystuje siłę mięśni człowieka lub zwierząt, np. rower, hulajnoga, piesza wędrówka.
  Aglomeracja miejska – duże skupisko ludności i infrastruktury miejskiej, które generuje wiele problemów związanych z ochroną środowiska.
  Agroekologia krajobrazu – nauka zajmująca się badaniem wpływu systemów rolniczych na krajobraz.
  Antroposfera – część środowiska naturalnego, którą kształtuje działalność człowieka.
  Adopcja technologii – wprowadzenie nowych technologii lub procesów produkcyjnych w celu poprawy jakości i wydajności produkcji.
  Agrogeochemia – nauka zajmująca się badaniem interakcji między glebą a składnikami chemicznymi stosowanymi w produkcji rolnej.
  Aktywność biologiczna – zdolność organizmów żywych do wykonywania pracy fizjologicznej, takiej jak oddychanie, fotosynteza czy trawienie.
  Agroforestry – system produkcji rolniczej, który łączy uprawy roślinne z hodowlą drzew w sposób zrównoważony.
  Agroenergetyka – produkcja energii odnawialnej z wykorzystaniem surowców pochodzących z produkcji rolnej.
  Agroekonomika – nauka zajmująca się analizą ekonomiczną produkcji rol

  Jan Polska
  Jan Polska

  Biodiversity – różnorodność biologiczna, obejmująca różnorodność gatunków, ekosystemów i genetyczną.
  Biodegradacja – proces naturalnego rozkładu organicznych substancji przez mikroorganizmy.
  Biomasa – całkowita masa organizmów żywych w danym ekosystemie.
  Biotop – obszar naturalny lub sztucznie stworzony, na którym żyją organizmy żywe.
  Bioremediacja – proces wykorzystywania mikroorganizmów do oczyszczania zanieczyszczonego środowiska.
  Biogospodarka – system gospodarczy oparty na wykorzystaniu zasobów biologicznych w sposób zrównoważony.
  Biopaliwa – paliwa pochodzenia organicznego, takie jak etanol, biodiesel czy biogaz.
  Biosfery – warstwa ziemskiej powierzchni, która jest zamieszkiwana przez organizmy żywe.
  Biomasowe źródła energii – źródła energii odnawialnej pochodzące z biomasy, takie jak drewno, słoma czy pozostałości z upraw.
  Biokompatybilność – stopień zgodności produktu z ekosystemem i zdrowiem człowieka.
  Biogospodarka – ekonomiczny system produkcji oparty na wykorzystywaniu surowców odnawialnych i zrównoważonego rozwoju.
  Bionika – dziedzina nauki, która inspiruje się rozwiązaniami biologicznymi w konstrukcji nowych urządzeń.
  Bezodpadowość – filozofia produkcji, która dąży do minimalizacji powstawania odpadów.
  Biologiczna różnorodność – różnorodność organizmów, genów i ekosystemów na Ziemi.
  Bariery ekologiczne – elementy środowiska, które utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do surowców naturalnych.
  Bezpieczeństwo ekologiczne – stan, w którym człowiek i środowisko naturalne są chronione przed negatywnymi skutkami działalności człowieka.
  Bioinżynieria – dziedzina nauki, która zajmuje się projektowaniem i produkcją narzędzi oraz systemów wykorzystujących procesy biologiczne.
  Bariera ozonowa – warstwa atmosfery złożona z ozonu, chroniąca Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem UV.
  Biofiltracja – proces oczyszczania ścieków lub powietrza przy użyciu mikroorganizmów.
  Biologiczne metody zwalczania szkodników – metody ograniczające populację szkodników w sposób naturalny, przy użyciu innych organizmów lub procesów biologicznych.
  Bioróżnorodność – różnorodność życia na Ziemi, obejmująca różnorodność gatunków, ekosystemów i genetyczną.
  Błękitna gospodarka – zrównoważona gospodarka morska oparta na wykorzystaniu zasobów oceanicznych.
  Bezpieczeństwo żywnościowe – stan, w którym każdy człowiek ma dostęp do odpowiedniej ilości i jakości żywności.
  Bilans wodny – równowaga między ilością wody, która wpływa do danego obszaru, a ilością wody, która z tego obszaru odpływa.
  Biomimikra – nauka, która inspirowana jest rozwiązaniami biologicznymi w projektowaniu nowych technologii.
  Biowęgiel – węgiel powstały w procesie pirolizy, czyli termicznego rozkładu biomasy.
  Błędy środowiskowe – działania człowieka, które powodują zanieczyszczenie i degradację środowiska.
  Byważenie – zasada, która nakazuje dążyć do minimalizacji szkód dla środowiska w czasie wykonywania czynności.
  Błękitny karbon – pojęcie oznaczające zdolność oceanów do wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla.
  Bioturbacja – proces mieszania gleby lub osadów przez organizmy żywe, takie jak robaki, co wpływa na cyrkulację składników mineralnych i poprawia ich dostępność.
  Błękitne miasta – miasta, które dążą do zrównoważonej gospodarki wodnej i wykorzystują rozwiązania przyjazne dla środowiska.
  Biorafineria – zakład przemysłowy, który przetwarza biomasy na różne produkty, takie jak biopaliwa czy chemikalia.
  Biosfery – obszary na Ziemi, w których występuje życie, obejmujące litosferę, hydrosferę i atmosferę.
  Biokorozja – proces rozkładu materiałów biodegradowalnych w wyniku działania mikroorganizmów.
  Błękitna turystyka – forma turystyki związana z korzystaniem z zasobów wodnych, takich jak jeziora czy rzeki.
  Biopodobieństwo – podobieństwo strukturalne i funkcjonalne między organizmami żywymi i materiałami syntetycznymi.
  Bioróżnorodność kulturowa – różnorodność kulturowa, która wynika z różnorodności społeczności ludzkich i ich relacji z przyrodą.
  Biostymulacja – proces stymulacji procesów biologicznych w organizmach żywych za pomocą substancji biologicznie czynnych

  Ania2021
  Ania2021

  Bioróżnorodność – różnorodność życia na Ziemi, obejmująca różne gatunki roślin, zwierząt i mikroorganizmów, ich geny oraz ekosystemy, w których żyją.

  Zrównoważony rozwój – rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb.

  Odnawialne źródła energii – źródła energii, które są niekończące się lub mogą być odnawiane, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, hydroenergetyczna i geotermalna.

  Recykling – proces przetwarzania materiałów odpadowych w nowe produkty, aby zmniejszyć zużycie surowców i ograniczyć odpady.

  Ekosystem – społeczność organizmów żywych wraz z ich środowiskiem fizycznym, działająca jako jednostka.

  Efekt cieplarniany – zjawisko, w którym gazy cieplarniane w atmosferze zatrzymują ciepło wytwarzane przez Słońce, prowadząc do globalnego ocieplenia.

  Zanieczyszczenie – wprowadzenie substancji lub energii do środowiska, które może być szkodliwe dla zdrowia ludzi, zdrowia ekosystemu lub estetyki.

  Ochrona przyrody – praktyka ochrony dzikiej fauny i flory oraz ochrony i przywracania naturalnych ekosystemów.

  Zrównoważone rolnictwo – metody uprawy, które zapewniają długoterminową produktywność gleb i minimalny wpływ na środowisko.

  Biodegradowalność – zdolność materiałów do rozkładania się przez działanie mikroorganizmów w naturalne substancje.

  Ślad węglowy – całkowita ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych przez osobę, organizację lub produkt.

  Ochrona wód – działania mające na celu ochronę jakości wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.

  Zasada ostrożności – zasada, według której działania mogące powodować znaczne szkody dla środowiska powinny być unikane nawet, jeśli brak jest pełnej pewności naukowej.

  Zanieczyszczenie powietrza – wprowadzenie do atmosfery substancji chemicznych lub cząsteczek, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska.

  Energia odnawialna – energia pozyskiwana ze źródeł, które są niekończące lub odnawialne, np. energia słoneczna, wiatrowa.

  Kompostowanie – proces przekształcania odpadów organicznych, takich jak resztki jedzenia i odpady ogrodowe, w użyteczny nawóz.

  Ochrona gatunków zagrożonych – działania mające na celu ochronę gatunków, które są zagrożone wyginięciem.

  Wpływ antropogeniczny – wpływ działalności ludzkiej na środowisko naturalne.

  Ekologia – nauka o relacjach między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

  Globalne ocieplenie – długoterminowy wzrost średnich temperatur atmosfery i oceanów na Ziemi, częściowo spowodowany przez działalność człowieka.

Musisz być zalogowany, aby odpowiedzieć na ten temat.

Up