Aktywności

Odpowiedz: Otwarta lista pojęć ekologicznych

StartForumSłowniczek ekologicznyOtwarta lista pojęć ekologicznychOdpowiedz: Otwarta lista pojęć ekologicznych

Ania2021
Ania2021

Bioróżnorodność – różnorodność życia na Ziemi, obejmująca różne gatunki roślin, zwierząt i mikroorganizmów, ich geny oraz ekosystemy, w których żyją.

Zrównoważony rozwój – rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb.

Odnawialne źródła energii – źródła energii, które są niekończące się lub mogą być odnawiane, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, hydroenergetyczna i geotermalna.

Recykling – proces przetwarzania materiałów odpadowych w nowe produkty, aby zmniejszyć zużycie surowców i ograniczyć odpady.

Ekosystem – społeczność organizmów żywych wraz z ich środowiskiem fizycznym, działająca jako jednostka.

Efekt cieplarniany – zjawisko, w którym gazy cieplarniane w atmosferze zatrzymują ciepło wytwarzane przez Słońce, prowadząc do globalnego ocieplenia.

Zanieczyszczenie – wprowadzenie substancji lub energii do środowiska, które może być szkodliwe dla zdrowia ludzi, zdrowia ekosystemu lub estetyki.

Ochrona przyrody – praktyka ochrony dzikiej fauny i flory oraz ochrony i przywracania naturalnych ekosystemów.

Zrównoważone rolnictwo – metody uprawy, które zapewniają długoterminową produktywność gleb i minimalny wpływ na środowisko.

Biodegradowalność – zdolność materiałów do rozkładania się przez działanie mikroorganizmów w naturalne substancje.

Ślad węglowy – całkowita ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych przez osobę, organizację lub produkt.

Ochrona wód – działania mające na celu ochronę jakości wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Zasada ostrożności – zasada, według której działania mogące powodować znaczne szkody dla środowiska powinny być unikane nawet, jeśli brak jest pełnej pewności naukowej.

Zanieczyszczenie powietrza – wprowadzenie do atmosfery substancji chemicznych lub cząsteczek, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska.

Energia odnawialna – energia pozyskiwana ze źródeł, które są niekończące lub odnawialne, np. energia słoneczna, wiatrowa.

Kompostowanie – proces przekształcania odpadów organicznych, takich jak resztki jedzenia i odpady ogrodowe, w użyteczny nawóz.

Ochrona gatunków zagrożonych – działania mające na celu ochronę gatunków, które są zagrożone wyginięciem.

Wpływ antropogeniczny – wpływ działalności ludzkiej na środowisko naturalne.

Ekologia – nauka o relacjach między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

Globalne ocieplenie – długoterminowy wzrost średnich temperatur atmosfery i oceanów na Ziemi, częściowo spowodowany przez działalność człowieka.

Up