Aktywności

Odpowiedz: Otwarta lista pojęć ekologicznych

StartForumSłowniczek ekologicznyOtwarta lista pojęć ekologicznychOdpowiedz: Otwarta lista pojęć ekologicznych

Jan Polska
Jan Polska

Biodiversity – różnorodność biologiczna, obejmująca różnorodność gatunków, ekosystemów i genetyczną.
Biodegradacja – proces naturalnego rozkładu organicznych substancji przez mikroorganizmy.
Biomasa – całkowita masa organizmów żywych w danym ekosystemie.
Biotop – obszar naturalny lub sztucznie stworzony, na którym żyją organizmy żywe.
Bioremediacja – proces wykorzystywania mikroorganizmów do oczyszczania zanieczyszczonego środowiska.
Biogospodarka – system gospodarczy oparty na wykorzystaniu zasobów biologicznych w sposób zrównoważony.
Biopaliwa – paliwa pochodzenia organicznego, takie jak etanol, biodiesel czy biogaz.
Biosfery – warstwa ziemskiej powierzchni, która jest zamieszkiwana przez organizmy żywe.
Biomasowe źródła energii – źródła energii odnawialnej pochodzące z biomasy, takie jak drewno, słoma czy pozostałości z upraw.
Biokompatybilność – stopień zgodności produktu z ekosystemem i zdrowiem człowieka.
Biogospodarka – ekonomiczny system produkcji oparty na wykorzystywaniu surowców odnawialnych i zrównoważonego rozwoju.
Bionika – dziedzina nauki, która inspiruje się rozwiązaniami biologicznymi w konstrukcji nowych urządzeń.
Bezodpadowość – filozofia produkcji, która dąży do minimalizacji powstawania odpadów.
Biologiczna różnorodność – różnorodność organizmów, genów i ekosystemów na Ziemi.
Bariery ekologiczne – elementy środowiska, które utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do surowców naturalnych.
Bezpieczeństwo ekologiczne – stan, w którym człowiek i środowisko naturalne są chronione przed negatywnymi skutkami działalności człowieka.
Bioinżynieria – dziedzina nauki, która zajmuje się projektowaniem i produkcją narzędzi oraz systemów wykorzystujących procesy biologiczne.
Bariera ozonowa – warstwa atmosfery złożona z ozonu, chroniąca Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem UV.
Biofiltracja – proces oczyszczania ścieków lub powietrza przy użyciu mikroorganizmów.
Biologiczne metody zwalczania szkodników – metody ograniczające populację szkodników w sposób naturalny, przy użyciu innych organizmów lub procesów biologicznych.
Bioróżnorodność – różnorodność życia na Ziemi, obejmująca różnorodność gatunków, ekosystemów i genetyczną.
Błękitna gospodarka – zrównoważona gospodarka morska oparta na wykorzystaniu zasobów oceanicznych.
Bezpieczeństwo żywnościowe – stan, w którym każdy człowiek ma dostęp do odpowiedniej ilości i jakości żywności.
Bilans wodny – równowaga między ilością wody, która wpływa do danego obszaru, a ilością wody, która z tego obszaru odpływa.
Biomimikra – nauka, która inspirowana jest rozwiązaniami biologicznymi w projektowaniu nowych technologii.
Biowęgiel – węgiel powstały w procesie pirolizy, czyli termicznego rozkładu biomasy.
Błędy środowiskowe – działania człowieka, które powodują zanieczyszczenie i degradację środowiska.
Byważenie – zasada, która nakazuje dążyć do minimalizacji szkód dla środowiska w czasie wykonywania czynności.
Błękitny karbon – pojęcie oznaczające zdolność oceanów do wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla.
Bioturbacja – proces mieszania gleby lub osadów przez organizmy żywe, takie jak robaki, co wpływa na cyrkulację składników mineralnych i poprawia ich dostępność.
Błękitne miasta – miasta, które dążą do zrównoważonej gospodarki wodnej i wykorzystują rozwiązania przyjazne dla środowiska.
Biorafineria – zakład przemysłowy, który przetwarza biomasy na różne produkty, takie jak biopaliwa czy chemikalia.
Biosfery – obszary na Ziemi, w których występuje życie, obejmujące litosferę, hydrosferę i atmosferę.
Biokorozja – proces rozkładu materiałów biodegradowalnych w wyniku działania mikroorganizmów.
Błękitna turystyka – forma turystyki związana z korzystaniem z zasobów wodnych, takich jak jeziora czy rzeki.
Biopodobieństwo – podobieństwo strukturalne i funkcjonalne między organizmami żywymi i materiałami syntetycznymi.
Bioróżnorodność kulturowa – różnorodność kulturowa, która wynika z różnorodności społeczności ludzkich i ich relacji z przyrodą.
Biostymulacja – proces stymulacji procesów biologicznych w organizmach żywych za pomocą substancji biologicznie czynnych

Up