Aktywności

Odpowiedz: Otwarta lista pojęć ekologicznych

StartForumSłowniczek ekologicznyOtwarta lista pojęć ekologicznychOdpowiedz: Otwarta lista pojęć ekologicznych

Aktywista
Aktywista

Agroekologia – dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Agrotechnika – zbiór metod i narzędzi wykorzystywanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Agroforestry – system produkcji rolnej, który łączy uprawy roślinne z hodowlą drzew w sposób zrównoważony.
Analiza ryzyka ekologicznego – proces oceny wpływu działań człowieka na środowisko naturalne, w celu minimalizacji ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
Agrochemia – nauka zajmująca się stosowaniem środków chemicznych w produkcji rolnej.
Antropogeniczny – zjawiska, które są wywoływane lub wprowadzane przez człowieka do środowiska naturalnego.
Agroekosystem – zespół elementów biotycznych i abiotycznych tworzących ekosystem rolniczy.
Aplikacja – stosowanie konkretnych narzędzi lub technologii w celu ochrony środowiska naturalnego.
Anemochoria – sposób rozprzestrzeniania się roślin za pomocą wiatru.
Amelioracja – działania mające na celu poprawę jakości gleby, zmniejszenie jej zakwaszenia lub zwiększenie jej żyzności.
Absorpcja – proces, w którym substancje chemiczne lub cząstki są wchłaniane przez glebę, rośliny lub organizmy żywe.
Aeration – proces wprowadzania powietrza do gleby, który poprawia jej strukturę i umożliwia rozwój mikroorganizmów.
Atrakcja krajobrazowa – wartość krajobrazowa, która przyciąga turystów i zachęca do ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego.
Agroenergetyka – wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do produkcji rolnej.
Agrochemikalia – substancje stosowane w produkcji rolnej, takie jak nawozy, pestycydy i herbicydy.
Agrometeorologia – nauka zajmująca się badaniem wpływu warunków atmosferycznych na produkcję rolno-spożywczą.
Abstrakcyjne pojęcie ekologiczne – pojęcie, które nie ma bezpośredniego odniesienia do zjawisk fizycznych lub biologicznych, ale opisuje ich oddziaływanie na środowisko.
Albedo – zdolność powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego.
Antropopresja – wpływ człowieka na środowisko naturalne.
Agrofizyka – dziedzina nauki zajmująca się badaniem procesów fizycznych zachodzących w agroekosystemach

Up